Wybrać Przedszkole Niepubliczne czy Publiczne? Zajrzyj do zakładki "ZAPISY cały rok!" :)::Facebook! - zapraszamy na nasz profil :) TU! ::ZAPISY DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2020/2021, również do Zerówki!

Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „ISKIERKA”

W PAWŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

§ 1

Podstawą prawną regulaminu jest Statut Niepublicznego Przedszkola „Iskierka” w Pawłowicach.

§ 2

Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

§ 3

1. Nabór dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie rozmowy telefonicznej, w której rodzic/prawny opiekun podaje dane swoje i dziecka bądź złożonej przez rodziców/prawnych opiekunów „Karty zgłoszenia dziecka” w sekretariacie przedszkola. Oddanie karty zgłoszenia, oświadczeń i zgód rodziców oraz wpisanie dziecka do księgi wychowanków jest równoznaczne
z tym, że dziecko staje się wychowankiem przedszkola. Dodatkowo dla pewności terminowych opłat czesnego z rodzicem zostaje spisana umowa cywilno – prawna na świadczenie usług przedszkolnych na okres jednego roku szkolnego,
tj od 1 września do 31 sierpnia. Rozpoczęcie umowy może nastąpić w każdym miesiącu w miarę wolnych miejsc, jednak jej zakończenie zawsze następuje dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego.

Karty zgłoszenia można pobrać w sekretariacie przedszkola.

2. Podania składane po wyznaczonym terminie mogą być rozpatrzone pozytywnie w przypadku, gdy stan osobowy danej grupy pozwala na przyjęcie zgłoszonych dzieci. Dziecko zgłoszone po wyznaczonym terminie, będzie przyjęte w przypadku zwolnienia się miejsca w docelowej grupie wiekowej.

3. W sytuacjach losowych dopuszcza się możliwość indywidualnego rozstrzygnięcia.

 

§ 4

1. Komisja rekrutacyjna w terminie od 10 do 20 czerwca dokona kwalifikacji dzieci do przedszkola na podstawie kryteriów określonych w § 5.

2. O przyjęciu dziecka rodzic/prawny opiekun zostanie powiadomiony telefonicznie oraz pisemnie. 

3. Zgłoszenia rozpatrzone negatywnie na wniosek rodzica wpisywane są na listę dzieci oczekujących i rozpatrywane są ponownie w miarę zwalniających się miejsc w ciągu roku szkolnego przez dyrektora przedszkola.

§ 5

1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

  1. dzieci aktualnie uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola "Iskierka" z terenu Gminy Pawłowice,
  2. rodzeństwo dzieci aktualnie uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola "Iskierka"z gminy Pawłowice,
  3. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z gminy Pawłowice,
  4. dzieci 5- i 6-letnie z Gminy Pawłowice,
  5. dzieci młodsze w wieku od 2.5 roku do 4 lat oraz dzieci z innych gmin.

 2. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekroczy liczbę miejsc, o pierwszeństwie w poszczególnych grupach wiekowych wśród dzieci opisanych w  § 5 ust 1e decyduje kolejność zgłoszeń.

 

3. Komisja Kwalifikacyjna może nie przyjąć dzieci, których rodzice systematycznie zalegali z terminową opłatą za Przedszkole.

§ 6

1. Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są w terminie do pierwszego września br. do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki oraz do podpisania umowy cywilno-prawnej z placówką.

2. Brak potwierdzenia oraz niepodpisanie umowy traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się o miejsce w przedszkolu oraz automatyczne skreślenie z listy dzieci przyjętych na nowy rok szkolny.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2017 r.