Wybrać Przedszkole Niepubliczne czy Publiczne? Zajrzyj do zakładki "ZAPISY cały rok!" :)::Facebook! - zapraszamy na nasz profil :) TU! ::ZAPISY DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2020/2021, również do Zerówki!

Kilka słów o "Iskierce"

Niepubliczne Przedszkole "Iskierka" o profilu językowo - artystycznym z elementami metody M. Montessori w Pawłowicach rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2011 roku. Liczba dzieci od otwarcia przedszkola wzrosła z 22 do 66 dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat. Placówka mieści się w budynku Zespolu Szkolno - Przedszkolnego w Pawłowicach, posiada własny ogrodzony plac zabaw. Sale wyposażone są w bezpieczne sprzęty, zabawki i liczne pomoce dydaktyczne, posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty. Obecnie w przedszkolu funkcjonują trzy oddziały (Starszaki - Podróżnicy, Średniaki - Marynarze oraz Maluchy - Odkrywcy), do których uczęszczają dzieci podzielone wiekowo.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 17:00 przez 11,5 miesiąca w ciągu roku.

Placówka realizuje program wychowania przedszkolnego poprzez:

 • kształtowanie umiejętności społecznych,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej,
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych,
 • wychowanie poprzez sztukę (muzyka, śpiew, taniec, plastyka, działania proteatralne),
 • budzenie zainteresowań konstrukcyjnych i technicznych,
 • wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt,
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego z edukacją matematyczną, oraz przygotowaniem do nauki czytania i pisania.

Zajęcia realizowane są różnorodnymi metodami pobudzającymi aktywnosć własną dzieci i wspierającymi ich wszechstronny rozwój, m.in.: elementy technik twórczego myślenia i zapamiętywania, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, elementy kinezjologii edukacyjnej wg P. Dennisona, pedagogika zabawy, czytanie globalne, Metoda Dobrego Startu, Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk - Kolczyńskiej. 

Dzieci codziennie uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego, które uwzględniają różne style uczenia się dzieci oraz ich potrzebę zabawy, ruchu i muzyki (więcej w zakładce 'Zajecia dodatkowe').

Dodatkowo w przedszkolu odbywają się cotygodniowe zajęcia z logorytmiki oraz konsultacje i indywidualne zajęcia logopedyczne, a także zajęcia z religii katolickiej.

Dzieci również biorą udział w spotkaniach z teatrem.

Przedszkole współpracuje z:

 • Gminną Biblioteką w Pawłowicach
 • Żorskim Centrum Regionalnym
 • Trenerem wokalnym
 • Zawodowym fotografem 
 • Logopedą 

 • Nasze dzieci są również pod stałą opieką pielęgniarki realizując tym samym program profilaktyki zdrowotnej.

Ponadto przedszkole ma kontakt z placówką naukową - Uniwersytetem Śląskim w Cieszynie, co pozwala na współpracę instytucji w zakresie badań pedagogicznych, realizacji studenckich praktyk pedagogicznych, wizyt specjalistów z zagranicy.


DLA Rodziców/Opiekunów:
Pomoc psychologiczna i Interwencja
kryzysowa

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy oferowana osobom zdrowym przeżywającym kryzysy. Poradnictwo użyteczne jest w nagromadzeniu się wydarzeń życiowych. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.
Interwencja kryzysowa ma charakter pomocy psychologicznej i służy wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie. Kryzys jest momentem zwrotnym, stanem, który cechuje się dużym napięciem emocjonalnym, uczuciem przerażenia, obawą przed utratą kontroli i poczuciem bezradności oraz przed różnymi formami dezorganizacji zachowania i objawami somatycznymi. Proponujemy pomoc w złagodzeniu cierpienia i bezradności, w odzyskaniu sił oraz kontroli nad własnym życiem.

Rozmowa odbywa się przy zapewnieniu pełnej dyskrecji, wg standardów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Prowadzenie: wicedyrektor, p. Anna Gajda


 Zapraszamy na facebookowy profil Iskierki!

www.facebook.com/pages/Niepubliczne-Przedszkole-Iskierka/213234875510144?ref=hl